Projektowany obiekt to przebudowa hali sportowo – widowiskowej RELAX w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 3-go maja 6b. Teren inwestycji znajduje się w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego śródmieścia Piotrkowa Trybunalskiego wpisanego do rejestru zabytków. Obiekt projektowany jest w miejscu istniejącej hali, która poddana zostanie przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania.

Z uwagi na wymagania zamawiającego dotyczące rozgrywek sportowych mających spełniać wymagania międzynarodowych organizacji sportowych obiekt wymaga niemal całkowitej zmiany.

Podstawowe założenie projektu zakłada rozbiórkę obudowy  istniejącej hali i pozostawienie jedynie trybuny południowej. Zostanie ona poddana pracom adaptacyjnym. Ramowy schemat konstrukcyjny istniejącej hali zostanie w całości usunięty. Możliwe jest ewentualne wykorzystanie fragmentów starej konstrukcji po jej dostosowaniu. Projektowany budynek respektuje istniejące połączenie z budynkiem administracyjno – biurowo – gastronomicznym, układ sieci i instalacji oraz złożony kontekst urbanistyczny w tym sąsiedztwo budynku starej destylarni.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnego funkcjonalnie i estetycznie obiektu, który  harmonijnie wpisany w kontekst urbanistyczny i kulturowy wyznaczy nową jakość przestrzeni publicznej i przyczyni się do poprawy infrastruktury sportowej miasta.